Regulamin

Regulamin wypożyczania sprzętu rowerowego

Niniejszy regulamin przedstawia warunki najmowania sprzętu rowerowego. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
– wypożyczalni – oznacza najmującego Radosława Mankiewicza lub osobę wskazaną przez niego (przedstawiciel wypożyczalni);
– wypożyczającym – oznacza najemcę sprzętu rowerowego.
Wypożyczalnia jest czynna od 8:00 do 20:00.

Dane kontaktowe wypożyczalni:
telefon: 660 902 830
e-mail: kontakt@wielewskierowery.pl

1.Wypożyczający zobowiązany jest do:

– okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz uiszczenia kaucji w wysokości 100 zł za każdy wypożyczony rower i 50zł za fotelik dla dziecka. W przypadku braku dokumentu kaucje wynoszą odpowiednio: za każdy wypożyczony rower 500zł oraz za fotelik dla dziecka 250zł;

– poinformowania o deklarowanym czasie najmu;

– uiszczenia opłaty za wypożyczenie następuje w momencie zdawania sprzętu. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę/dobę;

– pokwitowania wypożyczenia sprzętu z wyszczególnieniem jego numeru, dokładnego czasu wypożyczenia oraz zapoznania się z regulaminem i cennikiem;

– użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;

– poinformowania wypożyczalni o zamiarze przedłużenia czasu wypożyczenia co najmniej godzinę przed upływem deklarowanego czasu. W przypadku nie poinformowania o zamiarze przedłużenia najmu na kolejne godziny wypożyczalnia jest uprawniona do zgłoszenia jego przywłaszczenia do właściwych organów ścigania.

2.Wypożyczający przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru wypożyczający będzie zobowiązany zgłosić zaistniałe sytuacje oraz pokryć powstałe szkody w całości zgodnie z cennikiem.

3.Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytuły wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

4.Za wady ukryte w sprzętach/materiałach wypożyczalnia nie podnosi odpowiedzialności.

5.Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu sprzętu bez podania przyczyny.

6.Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie do celów związanych z najmem sprzętu.

Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.